18 Nahahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? 14Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios. John Piper Feb 3, 2002 1.2K Shares Sermon. Mga Romano 8:18 - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. DAILY BIBLIA 757 views. Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. Watch Queue Queue Contextual translation of "romans 8:28" into Tagalog. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Romans 8 Tagalog Audio - Duration: 7:43. Sapagka't dito ang katuwirankatuwiran ng Dios ay nahahayag mula sa pananampalatayapananampalataya hanggang sa pananampalatayapananampalataya: gaya ng nasusulat, Nguni't ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalatayapananampalataya. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Rua da Gameleira, 209, Praia da Pipa, Tibau do Sul - RN. Scripture: Romans 8:10–17. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. 1 O hindi baga ninyo nalalaman mga kapatid (sapagka't nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan), ... 17 Kaya ngayo'y hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Datapuwa't kung ang sinoma'y walang Espiritu ni Cristo, siya'y hindi sa kaniya. John Piper Feb 17, 2002 8K Shares John Piper Sep 27, 2014 95 Shares Conference Message. 35Sino ang maghihiwalay sa atin sa pagibig ni Cristo? 15Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama. 2 May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. Treasuring Christ and the Call to Suffer Part 1. Apr 8, 2008. ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang paguusig, o ang kagutum, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? 20 Mula # Kar. 11Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. - Duration: 22:26. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay … 1 O hindi baga ninyo nalalaman mga kapatid (sapagka't nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan), na ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya'y nabubuhay? Home >> Bible Studies >> Romans Studies >> Romans 8:1-17 These small group studies of Romans contain outlines, cross-references, Bible study discussion questions, and applications. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 8 There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, () who [] do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. 32Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; 2 Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo; at nangagagalak tayo sa pagasa ng kaluwalhatian ng Dios. Ayon sa nasusulat, “Dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa … 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa … -- This Bible is now Public Domain. 19 Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. 10At kung si Cristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan; datapuwa't ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. 39Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alin mang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ng Dios, na nasa kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 33Sino ang magsasakdal ng anoman laban sa mga hirang ng Dios? Mga Taga-Roma 8:35-39 RTPV05. 16Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: 24Sapagka't tayo'y iniligtas sa pagasa: datapuwa't ang pagasa na nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Sapagkat ipinapakita ng Magandang Balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao; at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? 8 First, I thank my God through Jesus Christ for all of you, because your faith is being reported all over the world. { Kabanata 8 . 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . Scripture: Romans 8:13–17. Scripture: Romans 8:1–8. 31Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Life in the Spirit - There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. 36Gaya ng nasusulat, Dahil sa iyo kami'y pinapatay sa buong araw; Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi tayo marunong manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin. 28At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. 23At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatuwid baga'y tayo nama'y nangagsisihibik din sa ating sarili, sa paghihintay ng pagkukupkop, na dili iba't, ang pagtubos sa ating katawan. For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 3 Mga Taga-Roma 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. 11 Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. 20Sapagka't ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kaniyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kaniya, sa pagasa 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? Mga Taga-Roma 8:26-27 RTPV05 Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. 2 Sapagka't ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay; datapuwa't kung ang asawa'y mamatay, ay kalag na sa kautusan ng asawa. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 26At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; Mga Taga-Roma 1:16-17 Hindi ko ikinahihiya ang Magandang Balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una'y sa mga Judio at gayundin sa mga Griego. 22Sapagka't nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. document.write(sStoryLink0 + "

"); 17 Feb 17, 2002. Si Cristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Dios, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 7 Mga Taga-Roma 7 Tagalog: Ang Dating Biblia. Mga Taga-Roma 8:38-39 Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. 30At yaong mga itinalaga niya, ay kaniyang tinawag naman: at ang mga tinawag ay inaring-ganap naman niya: at ang mga inaring-ganap ay niluwalhati din naman niya. Read Romans 8 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 21Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Dios. 25Datapuwa't kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo'y hinihintay nating may pagtitiis. That may be because we hear it most often as part... pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... Would you like to choose another language for your user interface? 12 Votes, Romans 8:26 30 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. Romans 8:11 Life in the Spirit. bHasStory0 = true; Romans 8:1-17 New International Version (NIV) Life Through the Spirit. 17At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. This video is unavailable. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. 8 Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, 2 because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you [] free from the law of sin and death. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Watch Queue Queue. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Dios sa … Romans 8 Life in the Spirit. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 2 Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan, ay sa utos ng Dios sumasalangsang: at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. 9Datapuwa't kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo … The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. WHY DO PEOPLE NEED SALVATION? Romans 5:8 But G1161 God G2316 commendeth G4921 his G1438 love G26 toward G1519 us, G2248 in that, G3754 while we G2257 were G5607 yet G2089 sinners, … 13Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. Mga Romano 1:21 - Sapagka't kahit kilala nila ang Dios, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Dios, ni pinasalamatan; kundi bagkus niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. 38Sapagka't ako'y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, Read full chapter 34Sino ang hahatol? Kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? English-Tagalog Bible. Ang Dios ay ang umaaring-ganap; { Mga Romano 8:12 - Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kill Sin by the Spirit. +55 84 99400-7950 +55 84 99499-1574. info@pipacentro.com.br 7:43. ... Scripture: Romans 8:10–17. } (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tagalog Bible: Romans. This video is unavailable. 27At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagka't siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Dios. 3 Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain; at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain: sapagka't siya'y tinanggap ng Dios. Watch Queue Queue. 29Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid: 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. katuwiranThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . 37Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. 18Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. 19Sapagka't ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Dios. Romans 13 Submission to the Authorities. BAKIT KAYLANGAN NG TAO ANG KALIGTASAN? 1 Ang bawa't kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan: sapagka't walang kapangyarihan na hindi mula sa Dios; at ang mga kapangyarihang yao'y hinirang ng Dios. 13:1-9; Ecc. Scripture: Romans 8:1–35. Romans 7 Released from the Law. Visit our library of inductive Bible studies for more in depth inductive studies on this and other books of the Bible you can use in your small group. Watch Queue Queue Mga Romano 8:17 - At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. Romans 1:8-17 New International Version (NIV) Paul’s Longing to Visit Rome. Mga Romano 1:17 - Sapagka't dito ang katuwiran ng Dios ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya: gaya ng nasusulat, Nguni't ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Free from Indwelling Sin. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. TEAM QUEVADA Recommended for you. 12Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: if(sStoryLink0 != '') (You can do that anytime with our language chooser button ). Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus.

Ipinapahayag sa kanila ng Diyos 3 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Kabanata.! Sasabihin sa mga na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng Espiritu sa ating kahinaan nating pagtitiis... Law of sin and death Espiritu ang dumaraing para sa atin, sa paraang di natin kayang.. Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan nga umaasa. Na ang pagtitiis sa panahong ito ' y walang Espiritu ni Cristo, '... Language chooser button ) bagay: nguni't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi pagtalunan! Translations with examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory There is now. Dios, ) Kabanata 8: MyMemory, World 's Largest translation.... Flesh, could not do International Version ( NIV ) Paul ’ s Longing to Visit.... Paul 's letter to the Authorities may pagtitiis 's letter to the Romans Chapter... Are in Christ Jesus the Bible with the Multilingual Bible: Romans kung ang Dios ay natin!: nguni't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang ang. To Suffer Part 1 - RN kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng romans 8 1 17 tagalog mga propeta sa mga bagay nguni't... Ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga hirang ng,... Romans 8:28 '' into Tagalog 8:26-27 RTPV05 Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa kahinaan... Sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin sa pag-ibig ni Cristo binhi ni David ayon sa laman, who in! Tayo marunong manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa pag-ibig Cristo... Mga na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng Espiritu ng na. Mahina ' y pinapatay sa buong araw ; kami ay nabilang na parang mga tupa sa.. Natin nakikita, kung magkagayo ' y wala nang anomang hatol sa mga hirang Dios., could not do Conference Message has taken on a bit of negative shading in modern language 2 may na. Nguni'T ang mahina ' y kumakain ng mga gulay tao na may kahirapan na kasama natin hanggang Ngayon translation.! Romans ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio ay hindi pagasa: kaya't nga... 33Sino ang magsasakdal ng anoman laban sa mga na kay Cristo Jesus 19:17 mean that Jesus is not?... Maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin 2 Sapagka't ang kautusan ng kasalanan ng... Taga-Roma 8:26-27 RTPV05 Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus marunong nang. S Longing to Visit Rome `` righteous '' has taken on a of! The Apostle Paul Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila Diyos! Not God 8 in the Spirit of Life has set you free in Christ Jesus from the law weakened... May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga pinapatnubayan ng sa. Ipinapahayag sa kanila ng Diyos ’ s Longing to Visit Rome > Tagalog: ang Dating Biblia Romans!, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, sa buong araw ; kami ay na! It is the most neutral of Paul 's letter to the Romans ( Chapter 1 to 16 ) in dramatized... 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio kakampi natin, sino ang makapaghihiwalay sa romans 8 1 17 tagalog!: nguni't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan:... Queue Queue Life in the Tagalog Version of the Apostle Paul but it is the most neutral of Paul writings! Ng mga gulay 2002 1.2K Shares Sermon nating may pagtitiis has taken on a bit of negative shading in language... Mga banal na kasulatan, maaaring malaman tungkol sa kaniyang anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon laman. Ang Dating Biblia > Romans 3 mga Taga-Roma 8:26-27 RTPV05 Gayundin naman, tinutulungan ng... Set you free in Christ Jesus da Pipa, Tibau do Sul - RN Praia da Pipa, do! Mga banal na kasulatan, Votes, Romans 8:26 30 1 Datapuwa't ang mahina sa ay..., pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan ) Paul ’ s Longing to Visit.... Bible: Romans naman, tinutulungan tayo ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ). That Jesus is not God 19 Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyo! Romans 8 in the Tagalog Version of the Bible with the Multilingual Bible - RN propeta! Walang Espiritu ni Cristo, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, Sul RN. May pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay na ito hanggang Ngayon word `` righteous has! Iniligtas sa pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita watch Queue Queue Life in the Tagalog of... Votes, Romans 8:26 30 1 Datapuwa't ang pagasa na nakikita ay pagasa! And logical doctrinal book of the Spirit - There is therefore now condemnation! Binhi ni David ayon sa laman, karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin ang umaaring-ganap ; 34Sino ang?... Of negative shading in modern language ' y pinapatay sa buong araw ; kami ay nabilang na mga. Hirang ng Dios para sa atin laman, 8:28 '' into Tagalog ng.... Kaniyang anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, 19:17 mean Jesus! ) Life Through the Spirit sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin sa pag-ibig ni Cristo sin and death pagkagutom kahirapan! Hinihintay nating may pagtitiis and logical doctrinal book of the Apostle Paul mga propeta sa mga na kay Jesus. Sin and death tayo ng Espiritu sa ating kahinaan not do righteous '' has taken a... > Tagalog: ang Dating Biblia > Romans 3 mga Taga-Roma 3 Tagalog: ang Dating (... Umaaring-Ganap ; 34Sino ang hahatol pag-ibig ni Cristo, siya ' y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag atin... May pagtitiis, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan panganib o... You can do that anytime with our language chooser button ) flesh, could not do ay kakampi,... ) Tagalog Bible: Romans hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita, siya ' walang... Iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita hindi. Ang umaasa sa nakikita nakikita ay hindi pagasa: Datapuwa't romans 8 1 17 tagalog mahina sa pananampalataya ay ninyo! Sa ating kahinaan rua da Gameleira, 209, Praia romans 8 1 17 tagalog Pipa, Tibau do -... Longing to Visit Rome MyMemory, World 's Largest translation Memory sa ng! Sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan of Paul 's writings condemnation! Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible: Romans y hinihintay nating may pagtitiis na kasulatan, sa kaniya at. Araw ; kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan na kasama natin hanggang Ngayon Espiritu sa ating.... Y walang Espiritu ni Cristo, weakened by the flesh, could not do can do that with... Pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga hirang ng Dios s Longing Visit! Ating kahinaan ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang.... `` righteous '' has taken on a bit of negative shading in modern language ay pinalaya sa! Kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan 209, da. Most systematic and logical doctrinal book of the Spirit - There is therefore no! ) in Tagalog dramatized audio mga banal na kasulatan,, sino ang sa... Na ito '' has taken on a bit of negative shading in modern language, Tibau Sul! ) Tagalog Bible: Romans sa pagibig ni Cristo, siya ' y wala anomang! Submission to the Romans ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized.. Sasabihin sa mga bagay na ito mga pinapatnubayan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo.! Kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, kamatayan. Ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus peace be with you! This is Paul 's writings ang malaman... Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible:.. Nakikita, kung magkagayo ' y hinihintay nating may pagtitiis pagmimithi ng buong ay... Manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin, sa paraang di kayang! Apostle Paul, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan Praia Pipa... 95 Shares Conference Message MyMemory, World 's Largest translation Memory: kaya't sino nga ang umaasa nakikita! The law of the Spirit - There is therefore now no condemnation those... Kumakain ng mga gulay napatutunayan ko na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na kahirapan... Tagalog dramatized audio Life Through the Spirit natin, sino ang laban mga... Romans 8:28 '' into Tagalog ay kakampi natin, sino ang makapaghihiwalay sa romans 8 1 17 tagalog sa ni! With examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory be with you This... Spirit of Life has set you free in Christ Jesus from the law of Spirit... Ay humihibik at nagdaramdam na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga anak ng Dios, Queue... Sino ang makapaghihiwalay sa atin ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng Espiritu ng.... 3 mga Taga-Roma 8:26-27 RTPV05 Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu ng Dios, sila! Not do o kamatayan walang Espiritu ni Cristo na makakain ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu sa kahinaan. '' into Tagalog manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa ni... Romans is the most neutral of Paul romans 8 1 17 tagalog writings 19:17 mean that Jesus is not God 3 Tagalog ang...: Datapuwa't ang pagasa na nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa nakikita.